Rattana Bundit University
ลงทะเบียนกับอาจารย์แนะแนว
รับรหัส OTP

กรุณาระบุข้อมูล

กรุณาระบุข้อมูล

ไม่ได้ลงทะเบียนกับอาจารย์แนะแนว

ก่อนลงทะเบียน กรุณาเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

  1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว
  2. สำเนาบัตรประชาชน
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน
ลงทะเบียน